Marketing Jobs

คุณสมบัติ

 1. หญิง

 2. สัญชาติไทยอายุระหว่าง 25-30 ปี

 3. ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ

 4. มีบุคลิกดี

 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (M.S.Office, Express Program)

 6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี

 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการชำระค่าสินค้าและบริการ (AP) ให้กับทุกหน่วยธุรกิจ
 2. ทบทวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเพื่อขอเอกสารและการอนุมัติที่เหมาะสมก่อนการชำระเงิน
 3. จัดการและปรับปรุงบัญชีผู้ขายการวิจัยและแก้ไขความคลาดเคลื่อน
 4. ประมวลผลรายงานค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยใช้เครื่องมือการรายงานค่าใช้จ่าย
 5. ให้ความช่วยเหลือกับการปิดบัญชีสิ้นเดือนและโครงการพิเศษตามที่กำหนด
 6. ช่วยในการสอบถามจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายรายได้
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

พนักงานขาย
3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตโดยทั่วไป
 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาพื้นผิวโดยทั่วไป (การทาสีการชุบ, การพิมพ์แผ่น ฯลฯ )
 3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตแบบลีน (JIT, Set-Up Reduction ฯลฯ )
 4. มีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและสามารถติดต่อกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่รองประธานอาวุโสจนถึงผู้ร่วมผลิต 
 5. มีความเชี่ยวชาญใน MS Office Suite
 6. วิทยาศาสตรบัณฑิต ในอุตสาหกรรมเครื่องกลหรือการผลิตวิศวกรรม